Podmínky použití

Používáním produktů, softwaru, služeb, fór nebo webových stránek společnosti Sictec Infotech, Inc. (dále jen „DeftPDF“) souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami a všemi zásadami, pokyny nebo jejich změnami, které vám mohou být čas od času předloženy, mimo jiné včetně programových zásad a právních upozornění (souhrnně dále jen „Podmínky“). Podmínky můžeme v budoucnu aktualizovat a nejnovější verzi této smlouvy najdete na adrese https://deftpdf.com/terms.

1. Použití produktů

Společnost Sictec Infotech, Inc., její dceřiné společnosti, zaměstnanci a přidružené společnosti („Sictec Infotech, Inc.“) vám nabízejí DeftPDF za předpokladu, že dosáhnete zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy a nejste osobou, která má zakázáno přijímat produkty podle zákonů Spojených států nebo jiné příslušné jurisdikce. Abyste získali přístup k určitým produktům, můžete být požádáni o poskytnutí aktuálních, přesných identifikačních, kontaktních a dalších informací v rámci procesu registrace a/nebo dalšího používání DeftPDF. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla svého účtu a jste zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dochází v rámci vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně informujete společnost Sictec Infotech, Inc. o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost Sictec Infotech, Inc. nemůže a nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z toho, že nám neposkytnete přesné informace nebo nezachováte své heslo v bezpečí.

2. Vhodné chování

Berete na vědomí, že veškeré informace, data, text, software, hudba, zvuk, fotografie, grafika, video, zprávy nebo jiné materiály (dále jen „obsah“) jsou výhradní odpovědností osoby, ze které takový Obsah pochází. DeftPDF může stáhnout, požadovat, nebo jinak získat obsah z internetu nebo vašeho vlastního počítače na vaši žádost. Chápete, že používáním DeftPDF můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a že používáte DeftPDF na vlastní riziko.

Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za své vlastní chování a veškerý obsah, který vytvoříte, přenášíte nebo zobrazujete při používání DeftPDF, a za jakékoli jeho důsledky. Souhlasíte s tím, že budete používat DeftPDF pouze pro účely, které jsou legální, správné a v souladu s podmínkami a platnými zásadami nebo pokyny. Souhlasíte s tím, že se nebudete zabývat žádnou činností, která narušuje nebo narušuje DeftPDF nebo servery nebo sítě připojené k DeftPDF. Chcete-li nahlásit jakoukoli aktivitu nebo obsah, který může porušovat podmínky, kontaktujte prosím na adrese Support@DeftPDF.com

Kromě této smlouvy, vaše používání některých konkrétních DeftPDF se řídí zásadami nebo pokyny specifickými pro tyto produkty, a které jsou výslovně začleněny do této smlouvy.

Uživatelé mimo Spojené státy souhlasí s tím, že budou dodržovat svá místní pravidla týkající se chování online a přijatelného obsahu, včetně zákonů upravujících export údajů do a ze Spojených států nebo země vašeho pobytu.

3. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Sictec Infotech, Inc.

Informace o našich postupech ochrany údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://deftpdf.com/policy. Používáním DeftPDF berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. může přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o vašem účtu a veškerý Obsah spojený s tímto účtem, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové zachování nebo zveřejnění přístupu je přiměřeně nezbytné pro: (a) splnění platných zákonů, nařízení, právních procesů nebo vymahatelných vládních požadavků, (b) prosazování těchto podmínek, včetně vyšetřování možných porušení této smlouvy, c) odhalování, předcházení podvodům, bezpečnostním nebo technickým problémům nebo jiným řešením (včetně bez omezení filtrování spamu) nebo (d) chránit před bezprostředním poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Sictec Infotech, Inc., jejích uživatelů nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos DeftPDF, včetně vašeho Obsahu, může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny, které odpovídají technickým požadavkům připojovacích sítí, zařízení nebo produktů a přizpůsobují se jim.

4. Vlastnická práva Sictec Infotech, Inc. práva

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že DeftPDF a veškerý potřebný software používaný v souvislosti s DeftPDF (dále jen „Software“) obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Obsah obsažený ve sponzorských reklamách nebo prezentovaný vám prostřednictvím DeftPDF je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou případů výslovně povolených společností Sictec Infotech, Inc. nebo jinými řádnými držiteli práv třetích stran, souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Obsahu, DeftPDF nebo Softwaru, zcela nebo částečně, s výjimkou případů výslovně povolených v samostatné písemné dohodě.

V souladu s podmínkami a příslušnými licenčními smlouvami vám společnost Sictec Infotech, Inc. uděluje osobní, nepřenosné a nevýhradní právo a licenci k používání objektového kódu svého Softwaru; za předpokladu, že nepovolíte (a nedovolíte žádné třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat nebo jinak nepokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód, prodávat, postoupit, sublicencovat, poskytnout bezpečnostní zájem nebo jinak převést jakékoli právo na Software, pokud taková činnost není výslovně povolena nebo vyžadována zákonem nebo nebyla písemně výslovně autorizováno společností Sictec Infotech, Inc. Souhlasíte s tím, že nebudete používat upravené verze Softwaru, včetně (bez omezení) za účelem získání neoprávněného přístupu k DeftPDF. Souhlasíte s tím, že nebudete mít přístup k DeftPDF jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného společností Sictec Infotech, Inc. pro použití při přístupu k DeftPDF, s výjimkou případů výslovně povolených v samostatné písemné dohodě.

S výjimkou případů výslovně schválených společností Sictec Infotech, Inc. souhlasíte s tím, že nebudete používat, kopírovat, napodobovat ani nezačlenit žádnou ochrannou známku, servisní značku, obchodní oděv, název společnosti nebo název produktu způsobem, který by pravděpodobně způsobil zmatek mezi spotřebiteli. Souhlasíte také s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit oznámení o autorských právech společnosti Sictec Infotech, Inc. nebo jakékoli třetí strany, ochranné známky nebo jiná oznámení o vlastnických právech připojená nebo obsažená nebo přístupná ve spojení s DeftPDF nebo Softwarem nebo prostřednictvím nich.

Vaše práva

Společnost Sictec Infotech, Inc. nepožaduje žádné vlastnictví ani kontrolu nad jakýmkoli obsahem odeslaným, zveřejněným nebo zobrazeným vámi na nebo prostřednictvím DeftPDF. Vy nebo poskytovatel licence třetí strany si ponecháte veškerý patent, ochranné známky a autorská práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazujete na nebo prostřednictvím DeftPDF, a jste zodpovědní za ochranu těchto práv, podle potřeby. Odesláním, zveřejněním nebo zobrazováním Obsahu na nebo prostřednictvím DeftPDF, který má být k dispozici veřejnosti, udělujete společnosti Sictec Infotech, Inc. celosvětovou, nevýhradní licenci bez licencí k reprodukci, přizpůsobování, úpravě, publikování a distribuci takového Obsahu na DeftPDF za účelem zobrazení, distribuce a propagace DeftPDF. Společnost Sictec Infotech, Inc. si vyhrazuje právo syndikovat obsah odeslaný, zveřejněný nebo zobrazený vámi na nebo prostřednictvím DeftPDF a používat tento Obsah ve spojení s jakýmkoli produktem nabízeným společností Sictec Infotech, Inc.. Společnost Sictec Infotech, Inc. si dále vyhrazuje právo odmítnout přijmout, zveřejnit, zobrazit nebo přenášet jakýkoli Obsah podle svého výhradního uvážení.

Prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva, pravomoc a pravomoc nezbytná k udělení práv udělených v tomto dokumentu k jakémukoli odeslanému Obsahu.

Jiné

Adobe, logo Adobe, Adobe PDF, logo Adobe PDF, Acrobat, Flash, logo Flash (stylizované „f“), LiveCycle, LiveCycle Forms ES, PostScript, logo PostScript, Reader a XMP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, logo Mac, Mac OS, OS X, Safari a TrueType jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

CNET, „cnet.com“ a logo CNET jsou ochranné známky společnosti CBS Interactive, Inc.

Facebook a logo „f“ jsou ochranné známky společnosti Facebook, Inc.

Google, Google Chrome, logo Google a logo Google Chrome jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Lifehacker a logo Lifehacker jsou ochranné známky společností Kinja, Gawker Media, LLC, Blogwire KFT a/nebo kterékoli z jejich přidružených společností.

Mashable, logo Mashable, Logo „M“, jsou ochranné známky společnosti Mashable, Inc.

Microsoft, logo .NET, ActiveX, Excel, ikona spuštění aplikace Excel, IntelliSense, Internet Explorer, logo aplikace Internet Explorer, PowerPoint, ikona spuštění aplikace PowerPoint, logo Security Shield, Silverlight, logo Silverlight, SQL Server, Visual Basic, Visual C #, Visual Studio, Windows, logo Windows, Windows Server, Windows Vista a ikona spuštění aplikace Word jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Mozilla, logo Mozilla, Firefox a logo Firefoxu jsou ochranné známky Nadace Mozilla Foundation.

Opera a logo Opera jsou ochranné známky společnosti Opera Software ASA.

PC World, PCWORLD.COM, PCWORLD.COM online a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami společnosti International Data Group, Inc. (IDG Consumer & SMB/IDGCSMB).

Název Twitteru, Logo Twitter, Twitter T, tweet, a Twitter pták jsou ochranné známky společnosti Twitter, Inc.

5. SOFTWARE A AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Vaše používání jakéhokoli Softwaru poskytovaného společností Sictec Infotech, Inc. se bude řídit podmínkami a dalšími podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem doprovázející tento Software. Software Sictec Infotech, Inc. může automaticky hlásit číslo verze nebo jiné diagnostické informace a může automaticky stahovat aktualizace softwaru za účelem aktualizace, vylepšování a dalšího vývoje DeftPDF, včetně poskytování oprav chyb, oprav, vylepšených funkcí, chybějících zásuvných modulů a nových verzí. V případě rozporu mezi Podmínkami a licenční smlouvou Software má přednost licenční smlouva.

6. ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE AUTORSKÝCH PRÁV A OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Naší zásadou je reagovat na oznámení o údajném porušení předpisů, která jsou v souladu s americkým zákonem Digital Millennium Copyright Act nebo jiným platným zákonem, a na ukončení účtů opakovaných porušovatelů.

Informace týkající se našeho postupu při reklamaci ochranných známek naleznete na adrese support@DeftPDF.com. Jakékoli použití obchodních názvů, ochranných známek, servisních značek, log, doménových jmen a dalších charakteristických rysů značky Sictec Infotech, Inc. musí být v souladu s podmínkami a v souladu s aktuálními pokyny pro používání značky Sictec Infotech, Inc.

7. OBECNÉ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za vymazání nebo neukládání jakéhokoli Obsahu a dalších komunikací spravovaných nebo přenášených společností DeftPDF. Berete na vědomí, že společnost Sictec Infotech, Inc. možná nestanovila pevnou horní hranici počtu přenosů, které můžete odesílat nebo přijímat prostřednictvím DeftPDF, ani množství použitého úložného prostoru; nicméně, ponecháváme si právo, dle našeho výhradního uvážení, vytvářet limity kdykoli s nebo bez předchozího upozornění.

Po ukončení používání DeftPDF, včetně obdržení certifikátu nebo jiného právního dokladu potvrzujícího vaši smrt, společnost Sictec Infotech, Inc. váš účet uzavře a nebudete moci načítat obsah obsažený v tomto účtu.

8. ÚPRAVY PRODUKTU

Společnost Sictec Infotech, Inc. si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, DeftPDF (nebo jakoukoli jeho část) s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení DeftPDF.

9. UKONČENÍ

DeftPDF můžete kdykoli přestat používat. Souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. může kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně doby nečinnosti účtu, ukončit váš přístup k DeftPDF, ukončit Podmínky nebo pozastavit nebo ukončit váš účet. V případě ukončení bude váš účet deaktivován a nemusí vám být udělen přístup k DeftPDF, vašemu účtu nebo jakémukoli souborům nebo jinému obsahu obsaženému ve vašem účtu. Oddíly 9 (Ukončení), 12 (Odškodnění), 13 (Zřeknutí se záruk), 14 (Omezení odpovědnosti), 15 (Vyloučení a Omezení) a 18 (včetně volby zákona, oddělitelnosti a promlčecí lhůty) Podmínek zůstávají v platnosti nebo ukončení.

10. REKLAMY

Některé DeftPDF jsou podporovány příjmy z reklamy a mohou zobrazovat reklamy a propagační akce na produktu. Tyto reklamy mohou být zaměřeny na obsah informací uložených v DeftPDF, dotazy provedené prostřednictvím DeftPDF nebo jiných informací. Způsob, způsob a rozsah reklamy společnosti Sictec Infotech, Inc. na jejích produktech se mohou změnit. Jako protiplnění za vaše používání DeftPDF souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. může umístit takovou reklamu a že společnost Sictec Infotech, Inc. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vám vzniknou v důsledku přítomnosti takových inzerentů na DeftPDF nebo vašich následných jednání s inzerenty.

11. ODKAZY

DeftPDF může poskytnout, nebo třetí strany mohou poskytnout, odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje World Wide Web. Společnost Sictec Infotech, Inc. nemusí mít nad těmito stránkami a zdroji žádnou kontrolu a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. nenese odpovědnost za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje ani nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály na těchto stránkách nebo zdrojích dostupné z těchto stránek nebo zdrojů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo produkty dostupné na nebo prostřednictvím jakéhokoli takového webu nebo zdroje.

12. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete neškodný a odškodňujete společnost Sictec Infotech, Inc. a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zástupce, zaměstnance, inzerenty, poskytovatele licence, dodavatele nebo partnery (souhrnně „Sictec Infotech, Inc. a partneři“) před jakýmkoli nárokem třetích stran vyplývajícím z vašeho používání DeftPDF nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším používáním DeftPDF, porušením Podmínek nebo jakýchkoli jiných akcí spojených s používáním DeftPDF, včetně jakékoli odpovědnosti nebo nákladů vyplývajících ze všech nároků, ztrát, škod (skutečných a následných), žalobů, rozsudků, nákladů soudních sporů a advokátů“ poplatky, všeho druhu a povahy. V takovém případě vám společnost Sictec Infotech, Inc. písemně oznámí takový nárok, žalobu nebo žalobu.

13. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:

  1. VAŠE POUŽÍVÁNÍ DEFTPDF JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. DEFTPDF JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SICTEC INFOTECH, INC. A PARTNEŘI SE VÝSLOVNĚ ZŘEKNOU VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.

  2. SICTEC INFOTECH, VČ. A PARTNEŘI NEZARUČUJÍ, ŽE (i) DEFTPDF BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) DEFTPDF BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT PŘI POUŽÍVÁNÍ DEFTPDF, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI NEBO ZÍSKALI PROSTŘEDNICTVÍM DEFTPDF, SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A (V) VŠECHNY CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.

  3. VEŠKERÝ MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POMOCÍ DEFTPDF SE PROVÁDÍ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A RIZIKA A ŽE BUDETE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ VYPLÝVÁ ZE STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO MATERIÁLU.

  4. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁMI OD SICTEC INFOTECH, INC. NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO Z DEFTPDF VYTVOŘÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V PODMÍNKÁCH.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SICTEC INFOTECH, INC. A PARTNEŘI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYŽ SICTEC INFOTECH, VČ. NEBO PARTNEŘI BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD) VYPLÝVAJÍCÍCH Z: (i) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT DEFTPDF; (ii) NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, ÚDAJŮ, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO Z DEFTPDF; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO ÚDAJŮM; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA DEFTPDF; NEBO (v) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE DEFTPDF.

15. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

NIC V TÉTO SMLOUVĚ NENÍ URČENO K VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ JAKÉKOLI PODMÍNKY, ZÁRUKY, PRÁVA NEBO ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ NEMOHOU BÝT ZÁKONNĚ VYLOUČENY NEBO OMEZENY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK ANI OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU NEDBALOSTÍ, PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO PORUŠENÍM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK NEBO NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PROTO SE NA VÁS BUDOU VZTAHOVAT POUZE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ V BODECH 13 A 14, KTERÁ JSOU VE VAŠÍ JURISDIKCI ZÁKONNÁ A NAŠE ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA MAXIMÁLNÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM.

16. ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI TŘETÍCH

STRAN

Souhlasíte s tím, že pokud není výslovně uvedeno jinak v Podmínkách, nebudou mít žádné třetí strany příjemci Podmínek.

17. OZNÁMENÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Sictec Infotech, Inc. vám může zasílat oznámení, včetně těch, která se týkají změn Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo zveřejněním na DeftPDF.

18. POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ

  • Předplatné:
    • Platby jsou nevratné. Pokud zrušíte, neobdržíte vrácení peněz, a to i za částečně použitá období služby. Existují okolnosti, kdy může DeftPDF poskytnout vrácení peněz případ od případu. Rozhodnutí o jejich poskytnutí je na výhradním a absolutním uvážení DeftPDF.

  • Překlad:
    • Vrácení peněz bude vydáno co nejdříve při poruchách našeho systému. Nebudeme moci vydávat náhrady za překlady, které měly nízkou přesnost nebo nepřeložitelný soubor (naskenovaný PDF nebo obrázky)

19. OBECNÉ INFORMACE

Celá dohoda.

Podmínky (včetně jakýchkoli zásad, pokynů nebo změn, které mohou být čas od času předloženy ve vašem formuláři, jako jsou programové zásady a právní upozornění) představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Sictec Infotech, Inc. a upravují vaše používání DeftPDF, čímž nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a společností Sictec Infotech, Inc. o používání DeftPDF. Můžete také podléhat dalším podmínkám, které se mohou vztahovat při používání nebo nákupu některých dalších DeftPDF, přidružených produktů, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran.

Volba práva a fóra.

Podmínky a vztah mezi vámi a společností Sictec Infotech, Inc. se řídí zákony státu Nevada bez ohledu na jeho kolizní ustanovení. Vy a společnost Sictec Infotech, Inc. souhlasíte s tím, že se podrobíte osobní a výlučné jurisdikci soudů umístěných v kraji Nevada, Las Vegas.

Zřeknutí se práva a oddělitelnost podmínek.

Neschopnost společnosti Sictec Infotech, Inc. uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že jakékoli ustanovení Podmínek je neplatné, strany se nicméně dohodly, že soud by se měl snažit uskutečnit záměry stran, jak je uvedeno v ustanovení, a ostatní ustanovení Podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Promlčecí lhůta.

Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon, který je v rozporu, musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z používání DeftPDF nebo Podmínek podán do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikly nebo byly navždy vyloučeny.

Nadpisy sekcí v Podmínkách jsou pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

×
×