Warunki korzystania

Korzystając z produktów, oprogramowania, usług, forów lub stron internetowych Sictec Infotech, Inc. („DeftPDF”), zgadzasz się na poniższe warunki oraz wszelkie zasady, wytyczne lub zmiany do nich, które mogą być prezentowane Państwu od czasu do czasu, w tym między innymi Zasady programu i Informacje prawne (łącznie „Warunki”). Możemy zaktualizować Warunki w przyszłości, a najnowszą wersję niniejszej umowy znajdziesz na stronie https://deftpdf.com/terms.

1. Korzystanie z produktów

Sictec Infotech, Inc., jej spółki zależne, pracownicy i spółki stowarzyszone („Sictec Infotech, Inc.”) oferują DeftPDF, pod warunkiem, że jesteś pełnoletni do zawarcia wiążącej umowy i nie jesteś osobą, której nie wolno otrzymywać produktów zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innej obowiązującej jurysdykcji. Aby uzyskać dostęp do niektórych produktów, możesz być zobowiązany do podania aktualnej, dokładnej identyfikacji, kontaktu i innych informacji w ramach procesu rejestracji i/lub dalszego korzystania z DeftPDF. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta, i jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Sictec Infotech, Inc. o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Sictec Infotech, Inc. nie może i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostarczenia nam dokładnych informacji lub zabezpieczenia hasła.

2. Odpowiednie postępowanie

Użytkownik rozumie, że wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, fotografie, grafiki, wideo, wiadomości lub inne materiały („Treści”) są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której pochodzą takie Treści. DeftPDF może pobierać, żądać lub w inny sposób uzyskiwać treści z Internetu lub własnego komputera na żądanie. Rozumiesz, że korzystając z DeftPDF, możesz być narażony na treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, i że używasz DeftPDF na własne ryzyko.

Zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za własne zachowanie i wszelkie Treści, które tworzysz, przesyłasz lub wyświetlasz podczas korzystania z DeftPDF i za wszelkie ich konsekwencje. Zgadzasz się używać DeftPDF tylko do celów, które są legalne, właściwe i zgodne z Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami lub wytycznymi. Zgadzasz się, że nie będziesz angażować się w żadne działania, które zakłócają lub zakłócają DeftPDF lub serwery lub sieci podłączone do DeftPDF. Aby zgłosić jakąkolwiek aktywność lub Treść, która może naruszać Warunki, prosimy o kontakt pod adresem Support@DeftPDF.com

Oprócz tej umowy, korzystanie z niektórych konkretnych DeftPDF podlega zasadom lub wytycznym specyficznym dla tych produktów, i które są wyraźnie włączone do niniejszej umowy.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych zgadzają się przestrzegać własnych lokalnych zasad dotyczących postępowania online i akceptowalnych treści, w tym przepisów regulujących eksport danych do i ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania.

3. Polityka prywatności Sictec Infotech, Inc.

Aby uzyskać informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności pod adresem https://deftpdf.com/policy. Korzystając z DeftPDF, potwierdzasz i zgadzasz się, że Sictec Infotech, Inc. może uzyskać dostęp, zachować i ujawniać informacje o koncie oraz wszelkie Treści związane z tym kontem, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie dostępu jest uzasadnione do: (a) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesu prawnego lub egzekwowalnego żądania rządu, (b) egzekwowania Warunków, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy, (c) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi (w tym, bez ograniczeń filtrowanie spamu) lub (d) chronią przed nieuchronną szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa Sictec Infotech, Inc., jej użytkowników lub opinii publicznej zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.

Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie DeftPDF, w tym Treści Użytkownika, może obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci, urządzeń lub produktów.

4. Prawa własności Prawa Sictec Infotech, Inc.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że DeftPDF i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z DeftPDF („Oprogramowanie”) zawierają zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione przez obowiązującą własność intelektualną oraz inne prawa i traktaty. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Treści zawarte w reklamach sponsorów lub prezentowane za pośrednictwem DeftPDF są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i prawami własności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Sictec Infotech, Inc. lub innych właściwych właścicieli praw osób trzecich, zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Treści, DeftPDF lub Oprogramowaniu, w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w odrębnej pisemnej umowie.

Z

zastrzeżeniem Warunków i obowiązujących Umów Licencyjnych, Sictec Infotech, Inc. udziela Użytkownikowi osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa i licencji do korzystania z kodu obiektu swojego Oprogramowania; pod warunkiem, że użytkownik nie (i nie zezwala na to osobom trzecim) kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, montażu wstecznego lub w inny sposób próbuje odkryć kod źródłowy, sprzedać, przypisać, sublicencjonować, udzielać zabezpieczenia do Oprogramowania lub w inny sposób przenoszenia jakichkolwiek praw do Oprogramowania, chyba że taka działalność jest wyraźnie dozwolona lub wymagana przez prawo lub była wyraźnie upoważniony przez Sictec Infotech, Inc. na piśmie. Użytkownik zobowiązuje się nie używać zmodyfikowanych wersji Oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do DeftPDF. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do DeftPDF w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu dostarczonego przez Sictec Infotech, Inc. w celu uzyskania dostępu do DeftPDF, z wyjątkiem przypadków wyraźnie autoryzowanych w oddzielnej pisemnej umowie.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Sictec Infotech, Inc. zgadzasz się nie używać, kopiować, naśladować ani nie włączać żadnych znaków towarowych, znaków usługowych, sukienki handlowej, nazwy firmy ani nazwy produktu w sposób, który może powodować zamieszanie wśród konsumentów. Użytkownik zobowiązuje się również nie usuwać, nie ukazać ani nie zmieniać informacji o prawach autorskich Sictec Infotech, Inc. lub jakiejkolwiek strony trzeciej, znaków towarowych ani innych informacji o prawach własności umieszczonych lub zawartych w nich lub dostępnych w połączeniu z lub za pośrednictwem DeftPDF lub Oprogramowania.

Twoje prawa

Sictec Infotech, Inc. nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad Treściami przesłanymi, opublikowanymi lub wyświetlanymi przez Ciebie w DeftPDF lub za jego pośrednictwem. Ty lub licencjodawca będący stroną trzecią, odpowiednio, zachowujesz wszelkie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetla na lub za pośrednictwem DeftPDF i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw, odpowiednio. Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści na lub za pośrednictwem DeftPDF, które mają być dostępne dla publiczności, udzielasz Sictec Infotech, Inc. ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na powielanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie i rozpowszechnianie takich Treści w DeftPDF w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania DeftPDF. Sictec Infotech, Inc. zastrzega sobie prawo do syndykacji Treści przesłanych, publikowanych lub wyświetlanych przez Ciebie na lub za pośrednictwem DeftPDF i korzystania z tych Treści w związku z jakimkolwiek produktem oferowanym przez Sictec Infotech, Inc.. Ponadto Sictec Infotech, Inc. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, opublikowania, wyświetlania lub przesyłania jakichkolwiek Treści według własnego uznania.

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do wszelkich przesłanych Treści.

Inne

Adobe, logo Adobe, Adobe PDF, logo Adobe PDF, Acrobat, Flash, logo Flash (stylizowane „f”), LiveCycle, LiveCycle Forms ES, PostScript, logo PostScript, Reader i XMP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, logo Mac, Mac OS, OS X, Safari i TrueType są znakami towarowymi firmy Apple, Inc.

CNET, „cnet.com” i logo CNET są znakami towarowymi firmy CBS Interactive, Inc.

Facebook i logo „f” są znakami towarowymi firmy Facebook, Inc.

Google, Google Chrome, logo Google i logo Google Chrome są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Intel i Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Lifehacker i logo Lifehacker są znakami towarowymi Kinja, Gawker Media, LLC, Blogwire KFT i/lub któregokolwiek z ich podmiotów stowarzyszonych.

Mashable, logo Mashable, logo „M”, są znakami towarowymi firmy Mashable, Inc.

Microsoft, logo .NET, ActiveX, Excel, ikona uruchamiania programu Excel, IntelliSense, Internet Explorer, logo Internet Explorer, PowerPoint, ikona uruchamiania programu PowerPoint, logo Security Shield, Silverlight, logo Silverlight, SQL Server, Visual Basic, Visual C #, Visual Studio, Windows, Windows, Windows Server, Windows Vista i ikona uruchamiania programu Word są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Mozilla, logo Mozilla, Firefox i logo Firefox są znakami towarowymi Fundacji Mozilla.

Opera i logo Opera są znakami towarowymi firmy Opera Software ASA.

PC World, PCWORLD.COM, PCWORLD.COM online i ich logo są znakami towarowymi International Data Group, Inc. (IDG Consumer & SMB/IDGCSMB).

Nazwa Twittera, logo Twittera, Twitter T, Tweet i Twitter bird są znakami towarowymi Twitter, Inc.

5. OPROGRAMOWANIE I AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE

Korzystanie z jakiegokolwiek Oprogramowania dostarczonego przez Sictec Infotech, Inc. będzie podlegać Warunkom i wszelkim dodatkowym warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego towarzyszącej takiemu Oprogramowaniu. Oprogramowanie Sictec Infotech, Inc. może automatycznie zgłaszać numer wersji lub inne informacje diagnostyczne i może automatycznie pobierać aktualizacje Oprogramowania w celu aktualizacji, ulepszania i dalszego rozwoju DeftPDF, w tym dostarczania poprawek błędów, poprawek, ulepszonych funkcji, brakujących wtyczek i nowych wersji. W przypadku konfliktu między Warunkami a umową licencyjną Oprogramowania, umowa licencyjna ma pierwszeństwo.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Naszą polityką jest reagowanie na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu, które są zgodne z amerykańskim Digital Millennium Copyright Act lub innym obowiązującym prawem oraz na zamykanie rachunków osób, które wielokrotnie naruszają.

Aby uzyskać informacje dotyczące naszej procedury reklamacji znaków towarowych, prosimy o support@DeftPDF.com. Jakiekolwiek użycie nazw handlowych Sictec Infotech, Inc., znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki musi być zgodne z Warunkami i zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi korzystania z funkcji marki Sictec Infotech, Inc.

7. GENERAL PRACTICES REGARDING USE AND STORAGE

You agree that Sictec Infotech, Inc. has no responsibility or liability for the deletion or failure to store any Content and other communications maintained or transmitted by DeftPDF. You acknowledge that Sictec Infotech, Inc. may have set no fixed upper limit on the number of transmissions you may send or receive through DeftPDF or the amount of storage space used; however, we retain the right, at our sole discretion, to create limits at any time with or without notice.

Upon the termination of your use of DeftPDF, including upon receipt of a certificate or other legal document confirming your death, Sictec Infotech, Inc. will close your account and you will no longer be able to retrieve content contained in that account.

8. MODYFIKACJE PRODUKTU

Sictec Infotech, Inc. zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, DeftPDF (lub dowolnej jego części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że Sictec Infotech, Inc. nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie stosowania DeftPDF.

9. WYPOWIEDZENIE

Możesz przerwać korzystanie z DeftPDF w dowolnym momencie. Zgadzasz się, że Sictec Infotech, Inc. może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym z okresu braku aktywności konta, zakończyć dostęp do DeftPDF, zamknąć Warunki lub zawiesić lub zamknąć konto. W przypadku zamknięcia konta Twoje konto zostanie wyłączone i możesz nie uzyskać dostępu do DeftPDF, konta lub jakichkolwiek plików lub innych treści zawartych na Twoim koncie. Sekcje 9 (Wypowiedzenie), 12 (Odszkodowanie), 13 (Zrzeczenie się gwarancji), 14 (Ograniczenia odpowiedzialności), 15 (Wyłączenia i ograniczenia) i 18 (w tym wybór prawa, rozdzielność i przedawnienie) Warunków, obowiązują w mocy wygaśnięcia lub wypowiedzenia.

10. ADVERTISEMENTS

Some DeftPDF are supported by advertising revenue and may display advertisements and promotions on the product. Such advertisements may be targeted to the content of information stored on the DeftPDF, queries made through DeftPDF or other information. The manner, mode and extent of advertising by Sictec Infotech, Inc. on its products are subject to change. As consideration for your use of DeftPDF, you agree that Sictec Infotech, Inc. may place such advertising and that Sictec Infotech, Inc. shall not be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred by you as a result of the presence of such advertisers on DeftPDF or your subsequent dealings with advertisers.

11. LINKS

DeftPDF may provide, or third parties may provide, links to other World Wide Web sites or resources. Sictec Infotech, Inc. may have no control over such sites and resources and you acknowledge and agree that Sictec Infotech, Inc. is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products, or other materials on or available from such sites or resources. You further acknowledge and agree that Sictec Infotech, Inc. shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or products available on or through any such site or resource.

12. ODSZKODOWAWCZYTY

Zgadzasz się chronić i zabezpieczyć Sictec Infotech, Inc. i jej spółki zależne, stowarzyszone, oficerów, agentów, pracowników, reklamodawców, licencjodawców, dostawców lub partnerów (łącznie „Sictec Infotech, Inc. i Partnerzy”) przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z korzystaniem z DeftPDF, naruszeniem Warunków lub innymi działaniami związanymi z korzystaniem z DeftPDF lub innymi działaniami związanymi z korzystaniem z DeftPDF DeftPDF, w tym wszelka odpowiedzialność lub koszty wynikające z wszelkich roszczeń, strat, odszkodowań (rzeczywistych i następczych), pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i adwokatów” opłaty, wszelkiego rodzaju i natury. W takim przypadku Sictec Infotech, Inc. dostarczy Państwu pisemne zawiadomienie o takim roszczeniu, pozwie lub powództwo.

13. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

  1. KORZYSTANIE Z DEFTPDF JEST NA WŁASNE RYZYKO. DEFTPDF SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SICTEC INFOTECH, INC. A PARTNERZY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

  2. SICTEC INFOTECH, INC. A PARTNERZY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (i) DEFTPDF SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (ii) DEFTPDF BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z DEFTPDF, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (iv) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM DEFTPDF SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, ORAZ (V) WSZELKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ POPRAWIONE.

  3. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ DEFTPDF SĄ WYKONYWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I RYZYKA, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.

  4. BRAK PORAD ANI INFORMACJI, USTNYCH LUB PISEMNYCH, UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE OD SICTEC INFOTECH, INC. LUB ZA POŚREDNICTWEM LUB Z DEFTPDF TWORZY GWARANCJĘ, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W WARUNKACH.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE SICTEC INFOTECH, INC. A PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚĆ FIRMY, WYKORZYSTANIE, DANE LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI SICTEC INFOTECH, INC. LUB PARTNERZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z: (i) WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z DEFTPDF; (ii) KOSZTÓW ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB Z DEFTPDF; (iii) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH NA DEFTPDF; LUB (V) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z DEFTPDF.

15. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ

NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA ANI OGRANICZENIA JAKIEGOKOLWIEK WARUNKU, GWARANCJI, PRAWA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRAWNIE WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW LUB OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM, NARUSZENIEM UMOWY LUB NARUSZENIEM DOROZUMIANYCH WARUNKÓW, LUB SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH. ODPOWIEDNIO, TYLKO POWYŻSZE OGRANICZENIA OKREŚLONE W PUNKTACH 13 I 14, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWEM W TWOJEJ JURYSDYKCJI, BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, A NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

16. BRAK BENEFICJENTÓW STRON TRZECICH

Zgadzasz się, że, chyba że wyraźnie określono inaczej w Warunkach, nie będzie beneficjentów Warunków będących stronami trzecimi.

17. UWAGA

Zgadzasz się, że Sictec Infotech, Inc. może przekazywać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian w Warunkach, pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub publikacjami na DeftPDF.

18. POLITYKA ZWROTÓW

  • Subskrypcja:
    • Płatności nie podlegają zwrotowi. Jeśli anulujesz, nie otrzymasz zwrotu kosztów, w tym za częściowo wykorzystane okresy świadczenia Usługi. Istnieją okoliczności, w których DeftPDF może zapewniać zwrot pieniędzy indywidualnie dla każdego przypadku. Decyzja o ich dostarczeniu zależy wyłącznie od DeftPDF.

  • Tłumaczenie:
    • Zwroty kosztów zostaną wydane jak najszybciej w przypadku awarii naszego systemu. Nie będziemy mogli wydawać zwrotów za tłumaczenia, które miały niską dokładność lub plik nieprzetłumaczalny (zeskanowany plik PDF lub obrazy)

19. INFORMACJE OGÓLNE

Cała umowa.

Warunki (w tym wszelkie zasady, wytyczne lub zmiany, które mogą być prezentowane w formularzu od czasu do czasu, takie jak zasady programu i informacje prawne) stanowią całość umowy między Tobą a Sictec Infotech, Inc. i regulują korzystanie z DeftPDF, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Sictec Infotech, Inc. dotyczące korzystania z DeftPDF. Możesz również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie podczas korzystania lub zakupu niektórych innych DeftPDF, produktów stowarzyszonych, treści stron trzecich lub oprogramowania stron trzecich.

Wybór prawa i forum.

Warunki i stosunki między Tobą a Sictec Infotech, Inc. podlegają prawu stanu Nevada bez względu na jego przepisy kolizyjne. Ty i Sictec Infotech, Inc. zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Nevada, Las Vegas.

Zrzeczenie się i rozdzielność warunków.

Niewykonanie lub egzekwowanie przez Sictec Infotech, Inc. jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby nadać skuteczność intencjom stron odzwierciedlonym w postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełnej mocy i skuteczności.

Statut przedawnienia.

Zgadzasz się, że niezależnie od jakiegokolwiek innego statutu lub prawa, wszelkie roszczenia lub przyczyny powództwa wynikające z korzystania z DeftPDF lub Warunków lub związane z nim muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub przyczyny powództwa lub zostać na zawsze przedawnione.

Nagłówki sekcji Warunków służą wyłącznie dla wygody i nie mają skutków prawnych ani umownych.

×
×